ՃԱՆԱՉԵԼ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
  Սկզբնաէջ      
 
Ալեքսանդր Վարպետյանին Հայաստանից վտարման առեղծվածային գործի մանրամասները շարքից
15/12.2005, Օմբուդսմեն Լ.Ալավերդյանի որոշումը
  
 
Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Մ Ա Ր Դ ՈՒ   Ի Ր Ա Վ ՈՒ Ն Ք Ն Ե Ր Ի   Պ Ա Շ Տ Պ Ա Ն

375019 Երևան, Պռոշյան փող. 12, հեռ.` 262694, ֆաքս` 262695,
էլ. փոստ` ombuds@ombuds.am
  2 – 0340  
”20”   12   2005թ.  

Ալեքսանդր Վարպետյանին  
194, avenue Roger Salengro, 13015 – Marselie – France  


              Հարգելի պարոն Վարպետյան

           Ձեր դիմումի` իմ լիազորությունների շրջանակում կատարված քննարկաման արդյունքում բացահայտվել է մարդու իրավունքի խախտում: Ուղարկում եմ այդ կապակցությամբ կայացված որոշման մեկ օրինակը:

           Առդիր` որոշումը 2 թերթից:
 
       
   Լ. Ա Լ Ա Վ Ե Ր Դ Յ Ա Ն  

  Կատարող` Ա. Թադևոսյան


 
Մ Ա Ր Դ Ո Ւ     Ի Ր Ա Վ Ո Ւ Ն Ք Ն Ե Ր Ի     Պ Ա Շ Տ Պ Ա Ն

  Գործ թիվ 2-0340


Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
 
Մարդու խախտված իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ առաջարկ
 ներկայացնելու մասին
  15.12.2005թ. Ք Երևան  
   
  Դիմումատու` Ալեքսանդր Վարպետյան,
                            Ֆրանսիա:
     
              Դիմումի համառոտ բովանդակությունը.  
              Չնայած իր և իր որդու` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արթուր Վարպետյանի բազմաթիվ հայցերին (վերջին անգամ որդին դիմել է 2005թ.սեպտեմբերի 22-ին), ՀՀ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից 2002թ. ի վեր իր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, առանց որևէ բացատրության, կտրականապես արգելվում է:  
     
              Դիմումի քննարկմանբ ձեռք բերված տվյալները:  
              Դիմումի քննարկման արդունքում պարզվել է, որ Ալ. Վարպետյանին նախկինում ՀՀ Կրթության և գիտության, ՀՀ Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարությունների միջնորդությունների հիման վրա 2 անգամ տրվել են ՀՀ-ում կացության սովորական և ժամանակավոր կարգավիճակներ: Չնայած առկա են Ալ. Վարպետյանին առաջնահերթ կացության սովորական կարգավիճակ տալու հիմքեր, այն է` ՀՀ նախկին քաղաքացի կամ ՀՀ քաղաքացու մերձավոր ազգական լինելը, 2002 թվականից ի վեր ՀՀ-ում կացության կարգավիճակի և ՀՀ մուտքի թույտվության տրամադրումն առանց հիմնավորման մերժվում է նպատակահարմար չլինելու պատճառաբանությամբ:
            Իմ նամակին ի պատասխան ՀՀ Ոստիկանության և անձնագրային վիզաների վարչության պետը 2005թ. հուլիսի 11-ի թիվ 25/01-8577 նամակով հայտնել է, որ ՀՀ քաղաքացի Արթուր Վարպետյանը դիմել է ՀՀ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն Ֆրանսիայի քաղաքացի Ալեքսանդր Վարպետյանին ՀՀ հրավեր փաստաթուղթ ձևակերպելու խնդրանքով: Գործող կարգի համաձայն, քաղաքացի Վարպետյանի վերաբելյալ նյութերն ուղարկվել են համապատասխան մարմիններ` համաձայնեցման: Ըստ ստացված պատասխանի, Ալեքսանդր Վարպետյանի Ֆրանսիայից ՀՀ ժամանակավոր բնակության ժամանելը գտնվել է ոչ նպատակահարմար:
            Համամիտ չլինելով վարչության պետի կողմից տրված մնան պարզաբանման հետ և դրանում տեսնելով ՙՔաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները, բողոքները քննարկելու կարգի մասին՚ ՀՀ նախկին օրենքի 4-րդ և ՙՎարչարարության հիմունքների և վաչական վարույթի մասին՚ ՀՀ օրենքի 56-րդ, 57-րդ հոդվածների պահանջների, այն է` վարչական ակտը պետք է ձևակերպվի հստակ և հասկանալի ու դրա բովանդակությունը պետք է շարադրվի այնպես, որպեսզի դրա հասցեատիրոջ համար ակնառու լինի, թե իրեն ինչ իրավունք է տրամադրվում, իր որ իրավունքն է սահմանափակվում, իրեն ինչ իրավունքից են զրկում, կամ իր վրա ինչ պարտականություն է դրվում, խախտում, 2005թ. հուլիսի 25-ին ՀՀ Ոստիկանության անձնագրային և վիզանորի վարչության պետին առաջարկվել է վերանայել Ֆրանսիայի քաղաքացի Ալեքսանդր Վարպետյանին ՀՀ-ում կացության կարգավիճակ տրամադրելու հարցը և, եթե այն ենթակա է մերժման, նրան ներկայացնել մերժման օրենսդրական հիմքերը:
            ՀՀ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը մինչ օրս Պաշտպանի առաջարկին չի արձանագրել, որով խախտվել է նաև ՙՄարդու իրավունքների պաշտպանի մասին՚ ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջը:
 
     
              Հետևություն.  
              Դիմումի քննարկման արդյունքները թույլ են տալիս դտնել, որ քննարկվող դեպքով Ալեքսանդր Վարպետյանին Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակի տրամադրումը և ՀՀ հրավերի փաստաթղթերի ձևակերպումը մերժելիս ՀՀ Ոստիկանության անձնադրային և վիզաների վարչությունն իրավասու չէր ղեկավարվել նպատակահարմարությամբ, և սահմանված կարգի համաձայն` դիմումատուին պետք է ներկայացվերի իր խնդրանքի մերժման օրենսդրական հիմքերը:
         Ղեկավարվելով ՙՄարդու իրավունքների պաշտպանի մասին՚ ՀՀ օրենքի 15-րդ հոտվածի 1-ին մասի 1-ին կետի պահանջներով`
 
  Առաջարկել ՀՀ Ոստիկանության պետին Ալեքսանդր Վարպետյանի խախտված իրավունքները վերանայելու նպատակով վերանայել նրան Հայաստանի Հանրապետության կացության կարգավիճակ տրամադրելու և ՀՀ հրավերի փաստաթղթեր ձևակերպելու հարցը, և եթե այն ենթակա է մերժման, դիմումատուին ներկայացնել, մերժման օրենսդրական հիմքերը:  
     
  Որոշման մեկական օրինակներն ուղարկել ՀՀ Ոստիկանության պետին և դիմումատուին:  

       
   Լ. Ա Լ Ա Վ Ե Ր Դ Յ Ա Ն  

 
ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ
  375019, Երևան, Պռոշյան փողոց 12